اخبار

حاشیه نشینینان را دریابیم.

حاشیه نشینینان را دریابیم.

وقتی می خواهیم در مورد حاشیه نشینی صحبت کنیم باید از تاریخچه حاشیه نشینی شروع کنیم چرا که: حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر فعلی نداشته و ریشه در