مراسم انتصاب دکتر بهزاد وکیلی بعنوان عضو هئیت رئیس انجمن کنک فو کاران شهر سهند

مراسم انتصاب دکتر بهزاد وکیلی بعنوان عضو هئیت رئیس انجمن کنک فو کاران شهر سهند

  • 919 Views :